Protected by Copyscape Online Plagiarism Software

Thursday, December 29, 2011

मन.....

मन माझे वेडे पिसे,
भटके पाखरू पाखरू ,
सांग प्रेमात तुझ्या मी,
कसे स्वतःला आवरू,

मन सखे हरवले,
तुझ्या प्रेमात प्रेमात,
घेई चांदण्या कुशीत,
निळ्या नभात नभात ,

मनी आठवणी रुजती,
क्षणापुर्वीच्या भाबड्या,
झरे डोळ्यांना फुटती,
मिठीत एकांताच्या,

मनात या उमटली,
लहर ती स्वप्नांची ,
मावळत्या नजरातही,
तळमळ त्या रात्रींची,

मनी खेळ भावनांचा,
सुख दुःखाचा लपंडाव,
भरारी ती आनंदाची,
न लागे याचा ठाव,

मन असे छापखाना,
कधी उघडूनी पहा,
मनाच्या कोरीव भागावर,
काही कोरूनही ठेवा,

मन जाणे तुझे मला,
शब्द अबोल अबोल,
भारावूनी गेलो दोघे,
प्रेमाचे नवल नवल,  


No comments:

Post a Comment