Protected by Copyscape Online Plagiarism Software

Thursday, December 29, 2011

मन.....

मन माझे वेडे पिसे,
भटके पाखरू पाखरू ,
सांग प्रेमात तुझ्या मी,
कसे स्वतःला आवरू,

मन सखे हरवले,
तुझ्या प्रेमात प्रेमात,
घेई चांदण्या कुशीत,
निळ्या नभात नभात ,

मनी आठवणी रुजती,
क्षणापुर्वीच्या भाबड्या,
झरे डोळ्यांना फुटती,
मिठीत एकांताच्या,

मनात या उमटली,
लहर ती स्वप्नांची ,
मावळत्या नजरातही,
तळमळ त्या रात्रींची,

मनी खेळ भावनांचा,
सुख दुःखाचा लपंडाव,
भरारी ती आनंदाची,
न लागे याचा ठाव,

मन असे छापखाना,
कधी उघडूनी पहा,
मनाच्या कोरीव भागावर,
काही कोरूनही ठेवा,

मन जाणे तुझे मला,
शब्द अबोल अबोल,
भारावूनी गेलो दोघे,
प्रेमाचे नवल नवल,  


Tuesday, December 27, 2011

रहस्य...


त्या दिवशी अचानक,
डोळ्यात पाणी आलं,
आईने कारण विचारलं,
भूक लागली समजून,
तिने भाकरी भाजून दिली,
मग बायकोचं येणं झालं,
आयुष्यात नाविण्यासहित,
परत एकदा तसंच, 
डोळ्यात पाणी आलं,
यावेळीही प्रेमाची भूक भागली,
पण ते समाधान नव्हतं,
मायेच्या उबेची गरज होती,
प्रेम ,माया सारखंच असतं,
मनाला ते कळत नाही,
आयुष्यात मायेची जागा ,
प्रेम कधीच घेऊ शकत नाही,
हे सत्य मी जाणलं,
त्या अचानक येणाऱ्या पाण्याचं,
रहस्य आज मला कळलं

Tuesday, November 29, 2011

मित्र...

फळांनी भरलेल्या फांदीला,
एखादं निरागस फुल असावं,
तसं तुझं असणं,
माझ्या आयुष्यात सुगंध बनून,

पावसाच्या एखाद्या,
चुकलेल्या थेंबाचं अस्तित्व माझं,
अन् त्यालाही मनात आसरा देण्याचं,
मोठेपण रुजावं......  
तसं तुझं असणं,
 माझ्या आयुष्यात पाऊस बनून,

गोंधळलेली एखादी वाट असावी,
काळोखात न्हालेली तसा मी,
त्या काळोखातही प्रकाशित होण्यास,
प्रेरित करावं........
तसं तुझं असणं,
  माझ्या आयुष्यात चांदणं बनून,

पंख असूनही,
आभाळाची भीती ठेवणारा हतबल मी,
त्याच आकाशात ध्येय शोधून,
यशाचा मार्ग मिळावा......
तसं तुझं असणं,
  माझ्या आयुष्यात गुरु बनून,

अस्तित्वाला माझ्या,
माझंच असणं नसावं तसा मी,
नसण्याला माझ्या,
स्वताच्या असण्याने पूर्ण करावं..
तसं तुझं असणं,
        माझ्या आयुष्यात माझं असणं बनून....
..........एक मित्र म्हणून ......